L’aplicació del 155

0
Constitució espanyola de 1978
Constitució espanyola de 1978

El Govern central es planteja, per primer cop des de l’aprovació de la Constitució, aplicar l’article número 155, que preveu la supressió de l’autonomia de Catalunya

Constitució espanyola de 1978
L’article 155 preveu la supressió de l’autonomia de les CC.AA

L’Article 155 de la Constitució espanyola de 1978 fa referència a les vies legals que té el Govern de l’Estat per controlar l’activitat de les diferents Comunitats Autònomes (CC.AA). Aquest article recull les vies excepcionals de l’Estat per poder establir mecanismes de control subsidiari, de caràcter extrem i fins i tot coercitiu per fer front a situacions igualment extremes, que tinguin a veure amb l’incompliment de les obligacions establertes per la Constitució o les lleis que atemptin greument contra l’interès general d’Espanya. Per tant, aquest article que també preveu la suspensió d’autonomia de les CC.AA obliga de forma forçosa al compliment de la legalitat general de l’Estat.

Ahir, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va esmentar aquest article de la Carta Magna i no va tancar la porta a aplicar-lo: “La Constitució assenyala , clarament, com tots els governants, inclosos els presidents autonòmics han de respectar aquesta norma i vetllar pels interessos generals del conjunt”, i va afegir de forma taxativa que “no tots els preceptes de la Constitució requereixen un desenvolupament legislatiu per a la seva aplicació”. D’altra banda, la portaveu del Govern de l’Estat va aclarir, en referència a la ‘desobediència’ que volen impulsar els partits sobiranistes, que si alguns articles de la Constitució no s’havien aplicat encara era perquè no s’havia considerat “necessari”.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, també va advertir amb anterioritat, en una entrevista del passat dijous a Onda Cero que “si fóra necessari, s’hauria d’aplicar”. L’article 155, que preveu la suspensió de l’autonomia, en aquest cas, de Catalunya, s’aplicaria per “incompliments greus de les obligacions per part de les institucions [catalanes]”.


 

Tant el ministre de Justícia com la vicepresidenta han deixat clares les ocasions en les quals es pot aplicar l’article 155:

  1. En el cas que la comunitat no complís “les obligacions de la Constitució i altres lleis”
  2. Si s’actués “de manera que atempti greument contra l’interès general d’Espanya

De la mateixa manera que s’explica el ‘quan’ es pot aplicar l’article, la pròpia Constitució també preveu una sèrie de mecanismes per posar-lo en pràctica d’acord amb la legalitat vigent:

  1. El Govern central ha d’enviar un “requeriment” al president de la CC.AA perquè compleixi les obligacions
  2. Si el requeriment no és atès, el Govern central “podrà adoptar les mesures necessàries per obligar” la CC.AA al “compliment forçós de les obligacions. Per tirar endavant aquesta instrucció, s’ha de comptar amb “l’aprovació per majoria absoluta al Senat

 

[quote]Artículo 155 de la Constitución española:

1–Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2–Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas[/quote]