La Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha aprovat un pressupost de 8,6 milions d’euros per pagar les prestacions al lloguer a persones que es troben en risc d’exclusió social aquest 2016, segons dades del Diari Oficial de la Generalitat.

Aquesta ajuda, que s’atorga per un període màxim de 12 mesos, està destinada a persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent, i el termini per presentar les sol·licituds s’acabarà el 31 d’octubre.

La prestació és d’un import mensual d’entre 20 i 300 euros, en funció dels ingressos de la unitat de convivència, tot i que en casos de risc d’exclusió social degudament acreditats, i sempre que es disposi d’un informe favorable emès pels serveis socials municipals, aquesta quantitat podrà ser augmentada.

Els sol·licitants d’aquesta ajuda hauran d’acreditar cinc anys de residència legal a Catalunya; estar empadronats en l’habitatge per la qual se sol·licita la prestació; que l’import del lloguer mensual no superi els 800 euros; no disposar d’un habitatge en propietat; pagar el lloguer a través de transferència bancària, rebut domiciliat o ingrés en un compte corrent, i tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

A més, hauran d’acreditar uns ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors a 1,5 vegades a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), i el percentatge dels ingressos destinats al pagament del lloguer han de superar el 30%.

24 milions per rehabilitación d’edificis

El consorci també ha ampliat en 24 milions d’euros el pressupost destinat a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges per a l’any 2016, a més d’ampliar les bases reguladores d’aquestes ajudes.

La subvenció serà d’un 100% fins a un màxim de 15.000 euros per habitatge en les obres de millora de l’habitabilitat per a la seva incorporació a la Borsa de Lloguer de Barcelona, així com per a les intervencions que prevegin una millora de l’eficiència energètica.

També s’aplicarà un percentatge de subvenció del 75% sense límit de despesa en les actuacions de patologies estructurals d’edificis de la Barceloneta i Trinitat Nova, i en el cas d’instal·lació d’ascensors en els de Ciutat Meridiana.

En aquest sentit, s’ha establert una subvenció del 75% del pressupost protegible per als projectes aprovats a la llei de Barris en Can Clos, La Vinya i Plus Ultra, mentre que en el cas de Bon Pastor i Baró de Viver l’ajuda serà de fins a un 50% del pressupost.