El Govern aprova mesures per a impulsar l’economia verda

0
El Govern aprova mesures per a impulsar l’economia verda

El Govern aprova mesures per a impulsar l’economia verda

El “Document d’Impuls a l’Economia verda i circular” serà la guia

La Generalitat ha aprovat el document “d’Impuls a l’Economia verda i circular“, la guia en la qual es basarà la transició cap a un nou model productiu fonamentat en les baixes emissions i l’eficiència en l’ús dels recursos, el document registre les accions a realitzar fins a 2020. L’informe també identifica els 7 sectors productius (alimentació, energia i recursos, indústria, disseny, mobilitat sostenible, salut i cultura) que tenen el pes suficient per a liderar aquesta transició cap al nou model productiu, les polítiques que sustentaran el canvi i fins a 80 oportunitats de negoci i innovació.

Leconomia verda, més que un sector d’activitat, és una filosofia transversal que busca una major eficiència en l’ús dels recursos i l’estalvi de despeses. Aquest fet afavoreix la minimització dels riscos ambientals, la millora en el benestar del ciutadà i la competivitat de les empreses, tot afavorint la identificació de nous nínxols de mercat i la creació de nous llocs de treball d’alta qualitat lligats a les tecnologies netes i intel·ligents a més de la producció de béns i serveis més sostenibles. Aquesta filosofia de reutilització i reaprofitament permet reduir la dependència energètica de l’exterior.

El Govern català considera aquest innovador model productiu una eina de gran valor per a superar l’actual crisi econòmica, que reforçarà el teixit productiu nacional i incrementarà la competivitat de les empreses catalanes. Les dades que ofereix el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA) mostren que amb una inversió del 2% del PIB en economia verda es podrien arribar a crear entre 68.000 i 100.000 llocs de treball a curt termini a Catalunya.

El full de ruta aprovat pel Consell Executiu recopila totes les accions i estratègies ja implementades per diversos departaments de la Generalitat i les recomanacions internacionals, com l’Estratègia Catalunya 2020. També recull l’Estratègia per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) aprovada el passat any on s’identifiquen els 7 sectors productius clau per a transformar el teixit productiu nacional, i els criteris a seguir per a l’aprofitament dels Fons estructurals europeus. L’informe ha estat elaborat pels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Economia i Coneixement, i d’Empresa i Ocupació.

Principals línies d’actuació

El document assenyala 5 línies d’actuació relacionades amb els sectors prioritaris del RIS3CAT:

1- Creació de demanda i generació de mercat. Amb l’Administració autonòmica com a actor principal es proposa un programa per incrementar la compra de béns i serveis provinents d’empreses que segueixin criteris d’economia verda. Alhora es planteja incentivar a les empreses a incrementar l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos. També es promouen els espais naturals protegits, ja que presten serveis mediambientals fonamentals i amb gran valor econòmic.

2- Suport a la internacionalització. L’economia lligada al medi ambient representa el 3% del PIB català, i l’11% de la seva facturació s’exporta a l’estranger, segons dades de la Fundació Fòrum Ambiental. La Generalitat, que ja ofereix diversos instruments mitjançant ACCIÓ, proposarà noves mesures de col·laboració público-privada amb l’objectiu de reforçar aquesta capacitat d’exportació.

3- Promoció de l’R+D+I. El 40% de la totalitat dels centres de recerca catalans ja tenen implementades accions vinculades a la sostenibilitat ambiental, a més el Govern català disposa d’eines com els grups TECNIO i CERCA que presten serveis relacionats amb la innovació. L’estratègia remarca el potencial dels projectes InnoEmpresa i Expansiona’t, alhora que les recondueix cap a la generació d’innovació verda.

4- Millora en l’accés al finançament. S’aposta fortament per reforçar els instruments actuals del Govern i per a crear-ne de nous amb l’objectiu de millorar l’accés al crèdit per als projectes empresarials relacionats amb l’economia sostenible. L’Institut Català de Finances (ICF) ha participat des de la seva creació en el finançament de diversos programes d’economia verda amb una inversió total de 120 milions d’euros.

5- Foment de l’ocupació i de l’emprenedoria. L’any 2013 Catalunya comptava amb entre 28.000 i 86.000 llocs de treball verds. A través d’ACCIÓ i del SOC es continuarà promovent la formació i la inversió en projectes d’economia sostenible.