El deute públic s’acosta gairebé al 100% del PIB

Noves dades. La primera d’elles fa referència a la riquesa familiar. I doncs, la riquesa financera neta de les families espanyoles va arribar fins als 1.230.848 milions d’euros durant el 2015. Una xifra que suposa un increment del 4.8% respecte l’any anterior, tal i com ha publicat el Banc d’Espanya. I per tant, el llindar de riquesa es manté als nivells previs a la crisi econòmica. Recordem, doncs, que durant el primer semestre del 2007 aquest índex rondava el bilió d’euros. Per altre banda, el deute de les llars es va quantificar en 781.512 milions d’euros durant l’any passat. És a dir, el seu nivell més baix des del juny del 2006; i es redueix en un 2.9% respecte al 2014.

Pel que fa als actius financers globals que posseeixen les famílies, una vegada descomptats els deutes, es van situar en els 2.012 bilions d’euros; el que suposa un increment de l’1,6%. Si relacionem aquesta xifra amb el PIB, veurem com els actius financers representen el 113.8%, un punt percentual per sobre del registrat al 2014. En què es materialitza la riquesa de les famílies? Doncs bé, en primer lloc, 849.376 milions d’euros provenen d’efectius i dipòsits. Tot seguit, trobaríem les accions i participacions en fons d’inversió que aglutinen 756.696 milions d’euros. La riquesa de les families també es trasllada a les assegurances i les pensions que ja representen uns 336.650 milions d’euros dels actius financers familiars totals.

El deute supera l’objectiu del Govern per tot l’any

El deute de les administracions públiques espanyoles va incrementar-se en 9.732 milions d’euros el passat mes de febrer, segons dades del Banc d’Espanya. I ara, per tant, es situa en els 1,081 bilions d’euros. És a dir, el 100.1% del PIB. Un fet que no passava des del 1909, segons les dades històriques del Fons Monetari Internacional. I per tant, suposa que l’estat té hipotecada tota la riquesa que produeix en un any. I quines en són les causes? Doncs, l’executiu en funcions atribueix aquest xifra a l’elevat dèficit heretat, al mecanisme de pagament a proveïdors di d’ajuda a les autonomies, i al rescat del sector financer i d’altres nacions europees. La xifra assolida el passat mes de febrer ja supera l’objectiu de deute del govern central per a tot aquest any.