La Seguretat Social regula el sistema de parts mèdics laborals

0
La Seguretat Social regula el sistema de parts mèdics laborals

La Seguretat Social regula el sistema de parts mèdics laborals

El metge podrà emetre l’acta de baixa i d’alta al mateix moment

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha aprovat una Ordre Ministerial per la qual regula la nova gestió dels processos d’incapacitat temporal (baixes laborals) en el seu primer any de durada, la principal novetat de la qual és l’emissió de parts mèdics associats a la durada estimat de cada procés.
Així, des del passat mes de juliol els metges facultatius hauran de detallar en el part mèdic de baixa la durada benvolguda del procés, dividint-la entri molt curta (inferior a cinc dies naturals), curta (de cinc a 30 dies naturals), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies).
Aquesta previsió de baixa podrà ser actualitzada a qualsevol moment, en funció de com evolucioni la salut del treballador. Per facilitar la tasca, el metge podrà usar com a referència les taules de durada òptimes de les diferents patologies.
Com a norma general, les baixes s’expediran immediatament després del reconeixement del treballador, o bé pel facultatiu mèdic del servei públic de salut, o bé pel de la mútua, en cas que la baixa derivi d’un accident de treball o malaltia professional coberta per aquesta.
Com a novetat, quan el professional consideri que es tracta d’un procés de durada benvolguda molt curta, podrà emetre el part de baixa i alta en el mateix acte, la qual cosa evita segones visites per part del treballador o els seus familiars al centre de salut.

CADA QUINZE DIAS EN BAIXES DE MAYOR DURACIO.

En la resta dels casos, en el part figurarà la data de la següent revisió mèdica, que haurà d’efectuar-se la primera vegada el setè dia del part de baixa per als casos de durada curta i mitjana i al catorzè dia en baixes de durada benvolguda llarga.
Quan la durada de la malaltia vagi més enllà de 365 dies, el control del procés d’incapacitat passarà a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
L’alta, en el cas d’una baixa per malaltia comuna, s’expedirà sempre pel metge, bé pel servei públic de salut, bé per l’Inspector Mèdic de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Referent a això, les mútues podran formular una sol·licitud d’alta a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut i posteriorment al INSS, si la
Inspecció no contesta en un termini de cinc dies o si el Servei Públic de Salut denega l’alta. En INSS haurà de contestar en un termini de quatre dies.
Per la seva banda, el treballador haurà de presentar a l’empresa la còpia dels parts de baixa, i els successius parts de confirmació, en el termini de tres dies des de la data de la seva expedició. Així mateix, quan li lliurin el part d’alta mèdica haurà d’aportar al seu centre de treball la còpia corresponent en les següents 24 hores.
Mentre, l’empresa haurà de reflectir en el part de baixa dades sobre la cotització del treballador a l’efecte de determinar la base reguladora de la prestació econòmica per incapacitat temporal; la clau del codi nacional d’ocupació, de la província del centre de salut que ha emès el part; i les dades genèriques identificatives del procés de l’empresa, definits a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades. Tota aquesta informació la transmetrà al INSS al costat del part de baixa, de confirmació o d’alta presentat per l’empleat.