Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
Són titularitat de Diari Català els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Diari Català, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Diari Català l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Diari Català, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: Diari Català explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, Diari Català s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de Diari Català en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Diari Català.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del portal Diari Català o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Diari Català per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Diari Català conforme a les disposicions vigents.
L’ús comercial dels continguts del lloc web Diari Català.
L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Diari Català, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Diari Català, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Informació general de la seu electrònica o lloc web Diaricatala.cat
Diari Català (http://www.diaricatala.cat) és un domini d’Imagina Catalunya 2015 SL amb NIF B-66604612, inscrita al registre mercantil de la província de Barcelona.

Uso de cookies

El Diari Català utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR