El Tribunal de Justícia de la Unió Europea refusa que les compesacions de les còpies privades destinades als autors de les obres siguin finançades pels Pressupostos Generals de l’Estat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat com a il·legal que la compensació per la còpia privada destinada als autors de l’obra sigui finançada pels pressupostos generals, i no pels usuaris de la còpia. El cànon digital espanyol, introduït en el 2012, estableix que l’obra sigui finançada pels pressupostos generals. Per tant, l’import es fixa anualment “dins dels límits pressupostaris” establerts per a cada exercici.

El Tribunal de Justícia de la UE ha senyalat que el sistema espanyol “no garanteix que el cost de compensació equitatiu només sigui sufragat, en últim terme, pels usuaris de còpies privades”. Per això, s’oposa, ja que ha considerat que el sistema de finançament del cànon digital no pot garantir que el cost sigui sufragat únicament pels usuaris de còpies privades.

A més, senyala que, a falta d’un tribut específic per a despeses determinades, s’ha de considerar que la partida pressupostària destinada al pagament de la compensació equitativa “s’alimenta de la totalitat” dels recursos amb els quals compten els Pressupostos Generals de l’Estat, és a dir, de tots els contribuents. El TJUE tampoc ha considerat que a Espanya existeixi cap mecanisme que permeti a les persones jurídiques sol·licitar l’exempció de l’obligació de contribuir a finançar la compensació o sol·licitar la devolució.

La normativa comunitària preveu que els estats membres poden introduir excepcions al dret exclusiu dels autors a autoritzar o prohibir la reproducció de les seves obres. Una de les formes és mitjançant una “excepció de còpia privada” que inclogui una “compensació equitativa”.

El TJUE ha aclarit que la norma europea permet als estats membres finançar la compensació amb càrrec als pressupostos, però que això és possible només si el sistema alternatiu “garanteix” el pagament de la compensació a favor dels titulars dels drets i que compleix amb l’objectiu d’oferir un elevat grau de protecció de la propietat intel·lectual”.

Per al tribunal, l’excepció per còpia privada “s’ha concebut en benefici exclusiu” de les persones físiques que realitzen reproduccions d’obres protegides per a un ús privat i sense fins comercials. Això causa un perjudici als titulars dels drets, qui estan obligats a finançar la compensació equitativa que se’ls deu. A més ha afegit que les persones jurídiques estan excloses del dret a acollir-se en aquesta excepció. Les persones jurídiques que estiguin obligades a finançar la compensació no poden “en cap cas ser en últim terme deutores efectives del gravamen”, senyala el TJUE.